Hvad er SYMB! ?

SYMB! er en foreningsdrevet upolitisk netværksorganisation og en socialøkonomisk virksomhed under opbygning i Kalundborg. SYMB! er en netværksplatform for tværgående frivilligmiljøer og sociale fællesskaber på tværs af klassiske interessegrupper. Siden starten af 2016 har SYMB! mobiliseret borgere, lavet aktiviteter og skabt et bredspektret netværk, der igangsætter og faciliterer en række frivilligmiljøer, der initieres af borgerne selv. F.eks. Krea-gruppe, Folkekøkken, Kend Vores Egn-gruppe, busture i lokalområdet, Nissecafé, Madspilds-kampagne, værkstedsaktiviteter og adhoc-aktiviteter i Havneparken og andre steder i byen.

 

Hvem? – Hvor? – Hvordan?

SYMB! består af en vifte af arbejdsgrupper og understøttes af en bestyrelse. Bestyrelsen er tværsektorielt sammensat, og også arbejdsgrupperne er kendetegnet af en sammensætning på tværs af interesser, professioner, socioøkonomisk ståsted mm. SYMB! baseres i dag på kræfter fra iværksættere og frivillige, og låner sig til forskellige locations i lokalområdet – hos foreninger, i kommunale faciliteter, hos erhvervsvirksomheder og på uddannelsesinstitutioner. SYMB! knopskyder løbende med frivilliggrupper og nye initiativer, ligesom frivilliggrupperne i SYMB! også løbende kobler sig på aktiviteter, der allerede foregår og knopskyder det eksisterende på forskellig vis. Fremadrettet vil SYMB! gerne drive et nyt samlende tværgående socialt mødested i Kalundborg. Et ’fællesskabets hus’, hvor borgerperspektivet bæres ind i de samskabende processer helt fra starten. Drevet som en socialøkonomisk virksomhed naturligvis 🙂

 

Hvad kan SYMB!?

Som civilsamfundsinitiativ har SYMB! en særlig adgang til mellemrummet mellem kommune, virksomheder, foreninger og uddannelser. I mellemrummet er vi først og fremmest borgere, der har noget på hjerte. SYMB! er platformen, hvor lokale borgere kan realisere idéer og tage aktiv del i lokalsamfundet. SYMB! skaber derfor forbindelser på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i vores hverdagsliv og giver på den måde flere mennesker en anledning til blive en del af netværksdannende og lærende fællesskaber. De processer, der finder sted i SYMB!, er med til at gøre vores lokalsamfund stærkere, styrke vores lokale identitet og sammenhold og skabe mere vitale stolte fortællinger om vores egn. I SYMB! er alle en ressource, og man kan deltage på mange forskellige måder. Der skelnes ikke mellem tilflyttere, modtagere af socialpsykiatrisk støtte, studerende, ældre, børn, højtuddannede eller ledige. SYMB! har derfor et stort inkluderende netværksdannende potentiale, som forskellige mennesker kan profitere af på mange måder. Der kan høstes mange frugter af et stærkere civilsamfund – det kan øge bosætningen og give det lokale erhvervsliv en mere solid rekrutteringsplatform, men det kan også give flere mennesker anledninger til at blive en del af lokalsamfundets fællesskaber og forebygge social deroute og udsathed.

 

SYMB!´s vision

  • SYMB! vil skabe mere liv, aktivitet og tværgående fællesskaber i lokalsamfundet
  • SYMB! vil fremme lokalt engagement og bidrage til aktivt medborgerskab, udvikle flere og nye netværk og sociale fællesskaber og en vifte af bæredygtige frivilligmiljøer
  • SYMB! vil skabe tværgående samskabende platforme, hvor kommune, erhvervsliv og civilsamfund er fælles om at definere opgaver og samskabe innovative tiltag
  • SYMB! vil skabe en ny hverdagsarena, hvor borgere med behov for og lyst til mere netværk og fællesskab kan deltage på forskellige måder
  • SYMB! vil styrke den lokale stolthed og vores fælles identitet, forbinde mennesker på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i
  • SYMB! ønsker at drive et nyt tværgående socialt mødested i Kalundborg