Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. De er dog alle bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Bestyrelsen består af disse medlemmer:

 • Formand John-Frederik Zacharias Wissing Boller
 • Næstformand og kasserer Karina Liv Rasmussen
 • Andreas Jakobsen
 • Elizabeth Williams
 • Line Andersen
 • Suppleant Christina Langeskov
 • Suppleant Emma Fuglsig
 • Sekretariat: Camilla Stenrand

Anden bistand:

 • Claus Hanghøj, advokat
 • Line Andersen (Æblemoster), grafisk designer

Daglig ledelse er:

 • Sekretariatet, info@symb.dk, tlf. 42 21 41 08
 • John-Frederik Zacharias Wissing Boller, info@symb.dk, tlf. 42 21 41 08

SYMB’s bestyrelse (fra venstre): Christina Langeskov, Line Andersen, John-Frederik Zacharias Wissing Boller, Karina Liv Rasmussen, Andreas Jakobsen og Elizabeth Williams.

Mere om SYMBs bestyrelse:

John-Frederik Zacharias Wissing Boller (Formand) er 32 år, og nyligt udlært maskinmester. Jeg arbejder nu som konsulent for et af nordens største rådgivende virksomheder, og derigennem konsulterer jeg Novo Nordisk de næste par år, her i byen hvor jeg bor. Igennem den seneste periode af 6 måneder har jeg i min fritid beskæftiget mig med en gruppe internationale i byen, og lavet en del aktiviteter i SYMB. Dette vil jeg gerne fortsætte med at beskæftige mig med.

(Chairman) is 32 years old and recently trained as a machinist. I now work as a consultant for one of the Nordics’ largest consulting companies, and through this I will consult Novo Nordisk for the next few years, here in the city where I live. During the past period of 6 months, I have dealt with an international group in the city in my spare time, and done a number of activities in SYMB. I would like to continue to deal with this.

Karina Liv Rasmussen (Næstformand), kaldes Liv, født 1979 (45år), gift, mor til to og bosiddende i Spangsbro ved Kalundborg. Liv har en alsidig baggrund; Selv beskriver hun det ”fra møbelsælger til certificeret nørd”. Den røde tråd i alle led har været ”Mennesker,” hvilket har bibragt en titel af cand. science soc. og lektor.

Karina Liv Rasmussen (Vice Chairman), commonly known as Liv, born in 1979 (45 years old), married, mother of two, and residing in Spangsbro near Kalundborg. Liv has a diverse background; she describes it as “from furniture salesmen to certified nerd.” The common thread throughout has been “human,” which has led to a title of candidate in social science and high school teacher.

Andreas Skovgaard Jakobsen, 32 år gammel, flyttet til Kalundborg i 2022 i forbindelse med arbejde. Jeg er ansat ved Novo Nordisk, og som tilflytter syntes jeg selv der var noget der manglede som ny i byen. Så jeg meldte mig frivilligt for at lave et netværk gennem SYMB.

Andreas Skovgaard Jakobsen, 32 years old, moved to Kalundborg in 2022 in connection to work. I am hired at Novo Nordisk, and as a newcomer i thought something was missing as a new in town. So I volunteered and helped create a network through SYMB.

Elizabeth Williams Ørberg er fra USA og har boet i Danmark i mere end 20 år. Hun er antropolog, international konsulent og emotional intelligence coach og har en baggrund som religionsforsker. Hun er meget engageret i at hjælpe internationale tilflyttere føle sig til rette i Kalundborg og elsker at komme med idéer og sætte ting i gang. Hun bor i Jyderup sammen med sin mand og to børn.

Elizabeth Williams Ørberg is from the USA and has lived in Denmark for more than 20 years. She is an anthropologist, international consultant and emotional intelligence coach and has a background as a religious researcher. She is very committed to helping international immigrants feel at home in Kalundborg and loves coming up with ideas and getting things started. She lives in Jyderup with her husband and two children.

Line Andersen er 48 år og bosiddende i Langå ved Randers. Hun er uddannet grafiker og arbejder til dagligt i hendes grafiske firma Æblemoster, med grafisk design, illustrationer, hjemmesider og sociale medier. Desuden har hun oprettet KREAkarusellen, som er kreative workshops for børn og voksne, på bl.a. Kalundborg Kommunes biblioteker. Line håber, som medlem af bestyrelsen, at kunne bidrage med kreative idéer til et SYMB i udvikling. Hun opbygger desuden SYMB’s hjemmeside og er med til at skabe en rød tråd i SYMB’s ansigt udadtil.

48 years old and resident in Langå near Randers. She is a trained graphic designer and works on a daily basis in her graphic company Æblemoster, with graphic design, illustrations, websites and social media. In addition, she has set up the “KREAkarusellen”, which are creative workshops for children and adults, at e.g. Kalundborg Municipality’s libraries. Line hopes, as a member of the board, to be able to contribute creative ideas to a developing SYMB. She also builds SYMB’s website and helps to create a common thread in SYMB’s face externally.

Christina Langeskov. 29 år gammel, med en datter på 6 år og en søn på 4 år, bosat nær Bjerge Nordstrand. Jeg arbejder til daglig som managementassistent hos NNE, hvor jeg supporterer den øverste ledelse. At være frivillig giver mig mulighed for at bidrage til at skabe et mere inkluderende og støttende miljø, hvor alle har mulighed for at trives og opnå succes. Jeg brænder for at hjælpe andre og finde måder, hvorpå vi sammen kan skabe positive forandringer. Min passion er at styrke vores fælles samfund i Kalundborg.

29 years old, with a 6-year-old daughter and a 4-year-old son, living near Bjerge Nordstrand. I work daily as a management assistant at NNE, where I support the executive management. Being a volunteer allows me to contribute to creating a more inclusive and supportive environment where everyone has the opportunity to thrive and succeed. I am passionate about helping others and finding ways for us to create positive changes together. My passion is to strengthen our shared community in Kalundborg.

Sekretariatet:

Camilla Stenrand er 36 år gammel, en dedikeret og engageret kvinde bosiddende i et hus i Kalundborg. Hun er mor til to børn og driver sit eget blomsterværksted som selvstændig erhvervsdrivende. Udover sin blomsterforretning har Camilla også en stilling som sekretariat i SYMB siden sommeren 2022, hvor hun arbejder 10 timer om ugen med administrative opgaver og den daglige drift af huset. Som sekretertiant er det Camillas ansvar at håndtere alle administrative opgaver, herunder besvarelse af e-mails og videresendelse af dem. Hendes tætte samarbejde med formanden og den øvrige bestyrelse sikrer en effektiv drift af organisationen. Hun deltager aktivt i møder både indenfor og udenfor huset og påtager sig gerne opgaver som pigoline. Camilla er også ansvarlig for afviklingen af møder, der finder sted i SYMBs lokaler.

36 years old, a dedicated and committed woman living in a house in Kalundborg. She is the mother of two children and runs her own flower shop as a self-employed person. In addition to her flower business, Camilla also has a position as secretary in SYMB since summer 2022, where she works 10 hours a week with administrative tasks and the daily running of the house. As secretary, it is Camilla’s responsibility to handle all administrative tasks, including answering e-mails and forwarding them. Her close collaboration with the chairman and the rest of the board ensures efficient running of the organisation. She actively participates in meetings both inside and outside the house and gladly takes on tasks as pigoline. Camilla is also responsible for running meetings that take place in SYMB’s premises.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg.

is a lawyer with the right to appear before the Supreme Court and employed as a lawyer in 3F. Claus has previously for approx. 10 years running an independent law practice in Kalundborg and Holbæk, and in connection with this has been an adviser at the start-up of companies and associations, both commercial and private. Claus has for a number of years been a board member of KGB (Kalundborg Gymnastics and Bold Club), and engaged in association life in Kalundborg.